1. Online Content     

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid en claims tegen de auteur inzake materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruiken of niet gebruiken van de informaties of het gebruik van onjuiste en onvolledige informaties, zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zaken toe te voegen en/of te verwijderen.

2. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zal de aansprakelijkheid alleen dan ontstaan in het geval, de auteur zich bewust is van de inhoud en dat het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van de koppeling de gelinkte pagina’s geen illegale inhoud bevatten. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Derhalve distantiëert hij zich uitdrukkelijk van de complete inhoud van alle gelinkte pagina’s die zijn veranderd na de koppeling van de link. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor ontstane schade, als gevolg van het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke informaties, is slechts de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die alleen verwezen heeft naar de publiceerde pagina’s.

3. Copyright en handelsmerken

De gehele inhoud van deze website (tekst, afbeeldingen, vormgeving) is onderworpen aan Copyright. Het illegale gebruik, vermenigvuldiging of reproductie van de inhoud of delen van de inhoud is verboden. Elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal benodigt de voorafgaande toestemming van de aanbieder.

Alle binnen het internet genoemde en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de rechten van de eigenaar. Uitsluitend vermelding betekent niet dat handelsmerken niet beschermd zijn door de wet! De publicatie van afbeeldingen en teksten, welke onderworpen en beschermd zijn door de rechten van derde partijen, zijn uitsluitend bruikbaar voor de verkoop van de betrokken produkten, dus nuttig voor de respectievelijk derde partij en derhalve bij deze legitiem.

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf ontworpen objecten verblijft uitsluitend bij de auteur. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur verboden. Onbevoegd gebruik kan leiden tot en recht op schadevergoeding, almede recht op omissie.

4. Databescherming

Persoonlijke data zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail, die wij bij onze web-activiteiten in alle landen waar we sites onderhouden verzamelen en beheren, zijn in overeenstemming met de nationale wetgeving inzake databescherming en databeveiliging.

Het gratis verwijderen of blokkeren van de opgeslagen gegevens kan op elk gewenst moment via email worden aangevraagd. Gebruikersprofielen met of zonder persoonlijke referenties zijn niet gemaakt. Uw persoonlijke gegevens zullen niet door ons worden verkocht, noch zullen uw persoonlijke gegevens op andere wijze worden gebruikt.

Wij treffen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Uw gegevens worden beveiligd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onbevoegde toegang of onbevoegde openbaarmaking. Onze websites bevatten eventueel links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of voor de inhoud van deze andere websites.

5. Downloaden data en software

vectorcam GmbH garandeert niet de juistheid van data en software, welke gedownload kan worden vanaf de webpagina’s. De software wordt op virussen door vectorcam GmbH controleert. Echter raden wij u aan om de data en software na het downloaden voor virusbesmetting met de nieuwste antivirus-software te controleren.

6. Gegevensbescherming en geheimhouding

Het voorkomen cq. verhinderen van “afluisteren” van informatie of persoonlijke data door derden, wanneer deze naar ons wordt verzonden, kan niet worden gegarandeerd.

7. Aansprakelijkheid

vectorcam is niet aansprakelijk voor schade, met name niet voor directe- of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, gederfde winst, systeem- of productiestoringen als gevolg van het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens.

Bij schade, welke is ontstaan als gevolg van het gebruik van de website of door het downloaden van gegevens, veroorzaakt door grove nalatigheid of bewust misbruik, is de disclaimer niet geldig.

De juridische relatie die uit het gebruik van de internetpagina’s tussen u en vectorcam is ontstaan, is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij juridische geschillen met geregistreerde bedrijven, resulterend uit het gebruik van deze website, is de rechterlijke bevoegdheid de vestigingsplaats van vectorcam GmbH.

8. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie die genoemd is op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet, niet langer of niet voldoende legaal of correct zijn, blijven de overige delen van de inhoud van het document geldig.