Leveringsvoorwaarden | Metaalunievoorwaarden

Geldigheid van de voorwaarden:

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze luiden volgens de hier te downloaden tekst. De voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

Naast de METAALUNIEVOORWAARDEN gelden de volgende ‘specifieke voorwaarden’ die uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen CNCCAM Support & Training BV in haar hoedanigheid als softwareleverancier en de klant. CNC-CAM Support & Training BV erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij CNC-CAM Support & Training BV uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met hun geldigheid.

Specifieke voorwaarden:

1.  Aanbieding en bestellingen, totstandkoming van het contract

De aanbiedingen van CNC-CAM Support & Training BV zijn niet bindend. Een contract komt tot stand door een schriftelijke orderbevestiging / factuur van CNC-CAM Support & Training BV of levering van de goederen en is bindend.

2. Levering

De koper krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor intern gebruik met de producten (alle andere rechten op de software) op vectorcam-software, software van derden (software die is ontwikkeld door een onafhankelijke vectorcam-softwareleverancier) en de bijbehorende documenten en latere toevoegingen en de documentatie, inclusief kopieën en latere toevoegingen, blijven bij vectorcam of de softwareleverancier). De koper moet ervoor zorgen dat deze software en documentatie niet toegankelijk zijn voor derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vectorcam. Kopieën mogen alleen worden gemaakt voor archiveringsdoeleinden, ter vervanging of voor probleemoplossing. Het aanbieden van bronprogramma's vereist een speciale schriftelijke overeenkomst. Als de originelen een notitie hebben die auteursrechtelijke bescherming aangeeft, moet deze notitie ook door de koper aan de kopieën worden gehecht. Tenzij anders overeengekomen, wordt het gebruiksrecht geacht te zijn verleend bij opdrachtbevestiging en levering van de programmatuur, documentatie en latere aanvullingen. Door de software te installeren accepteert de klant de licentievoorwaarden. vectorcam heeft recht op deelleveringen. Afwijkingen van de geleverde goederen en diensten van de offertedocumenten zijn toegestaan, mits deze de essentiële prestatie behouden en redelijk zijn voor de koper. Het koopcontract is geen aankoop op proefbasis. Als een dienst wordt uitgesteld tot na de tijd die door vectorcam is beloofd, kunnen de rechten hierop pas worden uitgeoefend nadat een door de klant bepaalde periode van minimaal 3 weken is verstreken, tenzij de klant kan bewijzen dat zijn belang is opgehouden te bestaan ​​omdat de deadline is overschreden. Indien vectorcam in gebreke blijft met de levering of indien de levering onmogelijk wordt, is het volgende van toepassing: Tenzij er sprake is van grove nalatigheid van vectorcam, is vergoeding van indirecte schade, inclusief verloren uren, uitgesloten. Bij commerciële transacties is vectorcam's aansprakelijkheid uitgesloten, zelfs in geval van lichte nalatigheid. In het geval dat de goederen niet beschikbaar zijn en niet kunnen worden geleverd, wat niet onder de controle van vectorcam valt, in het bijzonder in geval van staking, uitsluiting, materiaalstoring, onbeschikbaarheid van de goederen door de leverancier / fabrikant, handelsembargo of rampen, heeft vectorcam het recht om zich terug te trekken uit het contract. Verzending en levering - zelfs in het geval van redelijke deelleveringen - geschieden voor rekening van de klant. Bij verzending van de goederen gaat het risico over op de koper.

3. Garantie

vectorcam garandeert dat de software en de bijbehorende programmadocumentatie met de nodige zorg en expertise is samengesteld. Toch is het volgens de huidige stand van de techniek niet mogelijk om fouten in de software volledig uit te sluiten. De koper is verantwoordelijk voor de selectie van softwarefuncties, het gebruik ervan en de daarmee behaalde resultaten. vectorcam zal softwarefouten corrigeren die niet alleen het beoogde gebruik verwaarloosbaar belemmeren, hetzij door een verbeterde softwareversie te leveren, hetzij door instructies te geven over hoe de effecten van de fout kunnen worden geëlimineerd of omzeild, naar keuze van vectorcam en afhankelijk van de significantie van de fout. De koper heeft het recht om een ​​verlaging van de koopprijs te vragen indien de reparatie of vervangende levering mislukt. De koper geeft vectorcam de tijd en gelegenheid die nodig is om naar eigen goeddunken defecten te verhelpen. Elke garantie is ongeldig als een mogelijke fout is gebaseerd op het feit dat de koper of een derde partij producten heeft gewijzigd, onjuist gebruikt of gerepareerd zonder toestemming van vectorcam of als het product niet is geïnstalleerd, bediend en onderhouden in overeenstemming met de vectorcam-richtlijnen. Tenzij anders overeengekomen is de garantietermijn 12 maanden. Als er geen software-servicecontract is afgesloten of als de klant geen gebruiksrecht heeft verworven tegen periodieke betaling, is de verjaringstermijn 12 maanden vanaf de dag dat de programma's werden geïnstalleerd, op voorwaarde dat dit werd uitgevoerd door vectorcam. Anders geldt de dag van levering. vectorcam is alleen verplicht om te garanderen als de klant de fout schriftelijk heeft gemeld en aan vectorcam alle documenten en programmalogs heeft overhandigd die nodig zijn om de fout te beschrijven, waardoor vectorcam de fout kan begrijpen, vinden en corrigeren. Voor dit doel moet de klant nauwkeurige procesbeschrijvingen met de foutbeschrijving en bijbehorende schermafbeeldingen van de programmastroom naar vectorcam sturen, en ook de meer gedetailleerde technische omgeving en de defecte bestanden of een kopie daarvan naar vectorcam sturen om zijn verplichting tot garantie te rechtvaardigen. De contractueel overeengekomen kwaliteit van de geleverde goederen of software is primair gebaseerd op de productomschrijving van de fabrikant. De klant draagt ​​de kosten van ongegronde meldingen van gebreken.

4. Acceptatie

Als vectorcam producten worden geïnstalleerd zoals overeengekomen, zal de functionele test worden uitgevoerd door de vectorcam softwareleverancier na levering en installatie van de producten op de installatieplaats. De koper heeft het recht om deel te nemen aan de functionele test. Als de vectorcam softwareleverancier niet akkoord ging met een installatie bij de klant, voert vectorcam de functionele test uit als onderdeel van de eindinspectie binnenshuis. Indien de koper niet binnen 7 dagen na levering van de producten uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar maakt tegen aanvaarding onder vermelding van het gebrek, wordt de aanvaarding geacht te zijn verleend.

5. Eigendomsvoorbehoud en gebruik

vectorcam behoudt het eigendom van de geleverde producten totdat aan alle claims die vectorcam en/of de vectorcam softwareleverancier tegen de klant heeft, nu of in de toekomst is voldaan. De bepalingen inzake eigendomsvoorbehoud zijn eveneens van overeenkomstige toepassing op het aan de klant overgedragen gebruiksrecht, d.w.z. de overdracht van het gebruiksrecht is slechts voorlopig en kan op elk moment worden herroepen totdat alle vorderingen van vectorcam en/of de vectorcam softwareleverancier op de klant volledig zijn betaald. Als vectorcam en/of de vectorcam softwareleverancier zijn eigendomsvoorbehoud of gebruik claimt of de teruggave van de goederen eist op basis van dit reglement, geldt dit niet als een herroeping. De klant heeft niet het recht om het gebruiksrecht van de door vectorcam en/of de vectorcam softwareleverancier hem geleverde software aan derden door te geven of te verkopen.

6. Diensten

Andere diensten (service, ondersteuning, etc.) die niet onder een onderhoudscontract vallen, worden om de 15 minuten gefactureerd plus een eenmalig basisbedrag per servicegeval of opdracht. De basis is het huidig ​​geldende uurtarief.

7. Beperking van aansprakelijkheid

vectorcam en/of de vectorcam softwareleverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid door vectorcam of zijn plaatsvervangende agenten. Bij commerciële transacties is de aansprakelijkheid van vectorcam voor eenvoudige hulp bij nakoming ook uitgesloten in geval van grove nalatigheid. Bij commerciële transacties is vectorcam en/of de vectorcam softwareleverancier ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, in het bijzonder voor verlies van gegevens door de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor reguliere, d.w.z. dagelijkse back-up. Overigens is de aansprakelijkheid van vectorcam en/of de vectorcam softwareleverancier bij commerciële transacties beperkt tot het bedrag van de leveringsprijs dat verband houdt met de actie die de schade veroorzaakt.

- einde-